Biologische en gezondheidseffecten

Electromagnetische straling kan, afhankelijk van frequentie en vermogen, nadelige effecten hebben. Als de golflengte kleiner wordt dan ongeveer 10 nm (Röntgenstraling) dan is de energie zo hoog dat ionisatie op kan treden. Ioniserende straling kan kanker veroorzaken maar heeft desalniettemin medische toepassingen.

Niet-ioniserende straling kan ook schadelijke effecten hebben. Deze schade hangt (vrijwel) exclusief samen met de warmte die vrijkomt als de straling geabsorbeerd wordt door het lichaam. Zulke effecten kunnen bijvoorbeeld optreden in een magnetron of door blootstelling aan krachtige lichtbronnen als lasers.

Wereldwijd zijn meer dan 25.000 onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke effecten van EMS ten gevolge van de blootstelling aan straling afkomstig van relatief nieuwe apparatuur als GSM (masten) en wifi. Het overgrote deel van deze onderzoeken toont geen causaal verband aan tussen de straling en mogelijke negatieve effecten. Een enkel onderzoek doet dat wel. Analyse van deze laatste onderzoeken door de gezondheidsraad en vergelijkbare organisaties in andere landen wijst uit dat de deze laatste onderzoeken niet voldoen qua proefopzet of statistiek. Het internationaal breed gedeelde standpunt onder vakinhoudelijk deskundigen is dat er geen enkel bewijs is dat deze apparatuur schade aan de gezondheid veroorzaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert dit standpunt ook.

Gevoeligheid en angst voor schadelijke gevolgen

Sommige actievoerders, veelal geen wetenschappelijke deskundigen op dit terrein, stellen dat de apparatuur wel schadelijk kan zijn. Er zijn mensen die zeggen gezondheidsklachten te krijgen van elektromagnetische straling. Dit wordt ook wel Elektrohypersensitiviteit (EHS) of elektroallergie genoemd.

In mei 2015 deed een internationale groep van meer dan 200 wetenschappers die zich bezighouden met de biologische en gezondheidseffecten van elektromagnetische velden een appèl aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarin werd opgeroepen tot het opstellen van meer beschermende WHO-richtlijnen voor elektromagnetische stralingsbronnen, zoals GSM, draadloze telefonie, Wi-Fi, slimme meters en babyfoons. Daarnaast werd aangedrongen op het stimuleren van voorzorgsmaatregelen tegen blootstelling aan elektromagnetische velden en het informeren van het publiek over gezondheidseffecten, in het bijzonder het risico voor kinderen en de foetus.

In het appèl stelden zij dat talrijke wetenschappelijke studies aantonen dat elektromagnetische velden op niveaus duidelijk onder de nu geldende normen invloed hebben op levende organismen. Deze invloeden zouden onder andere een verhoogd risico op kanker, genetische schade, structurele en functionele veranderingen in het voortplantingssysteem en neurologische aandoeningen omvatten.

Wilt u onze prijzen weten? Bel gerust!

Elektrohypersensitiviteit

Met elektrohypersensitiviteit (EHS) of elektroallergie wordt een overgevoeligheid voor elektromagnetische straling bedoeld die zich uit in ziektesymptomen. Er bestaat in de wetenschap geen overeenstemming dat EHS een ziekte is.

De elektromagnetische straling die de ziektesymptomen zou veroorzaken wordt dikwijls aangeduid met de term "elektrosmog", die een analogie suggereert met schadelijke luchtvervuiling. Hoogleraar Hans de Bruijn noemt de term "elektrosmog" een voorbeeld van framing van het debat, doordat de term 'smog' associaties oproept met gezondheidsrisico's en de overschrijding van normen, nog voordat dit aangetoond is.

Mate van erkenning

Hoewel de klachten van "elektrogevoeligen" reëel zijn, zijn deze uiteenlopend en is de oorzaak onbekend. De aan EHS toegeschreven symptomen variëren. In 2005 bleek uit een meta-analyse van studies waarin onderzoek is gedaan naar in totaal 725 mensen die claimen te lijden aan EHS dat geen bewijs gevonden kon worden voor hun claims. Anno 2012 bestaat er in de wetenschap geen overeenstemming dat elektrohypersensitiviteit een bestaande ziekte is. Desondanks nam de Raad van Europa in 2011 een resolutie aan die stelde dat aangesloten staten, vooruitlopend op wetenschappelijk bewijs, voorzorgsmaatregelen moeten treffen met betrekking tot elektromagnetische straling.

Bron: Wikipedia